Kontakty mi?dzynarodowe

Nasza mi?dzynarodowa sie? sprzeda?y z 6 zak?adami produkcyjnymi, 24 w?asnymi oddzia?ami i ?wiatow? sieci? wybranych przedstawicieli oferuje Państwu mo?liwo?? znalezienia kompetentnej osoby kontaktowej w Państwa j?zyku narodowym.

Wybierz swój kraj z menu rozwijanego, a nast?pnie kliknij na „Kontakt”, aby wys?a? zapytania, zapytania lub inne informacje bezpo?rednio do w?a?ciwego oddzia?u.

EBRO ARMATUREN
Gebr. Br?er GmbH

Karlstr. 8
D-58135 Hagen

Telefon:  +49 (0) 2331 / 904-0
Fax:  +49 (0) 2331 / 904 - 111
E-Mail:  post@ebro-armaturen.com

(Pole obowi?zkowe) Informacje obligatoryjne zgodnie z artyku?em 13 RODO W przypadku pierwszego kontaktu wed?ug art. 12, 13 RODO jeste?my zobowi?zani udost?pni? Państwu wymienione informacje obligatoryjne w zakresie prawa do ochrony danych: Kiedy kontaktuj? si? Państwo z nami przez e-mail, przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko wówczas, kiedy wyst?puje uzasadniony interes dotycz?cy przetwarzania (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), wyrazili Państwo zgod? na przetwarzanie danych (art. 6, ust. 1, lit. a RODO), przetwarzanie jest konieczne do nawi?zania, uzasadnienia, ukszta?towania tre?ciowego lub zmiany stosunku prawnego mi?dzy Państwem a nami (art. 6, ust. 1, lit. b RODO) lub inna norma prawna zezwala na przetwarzanie. Państwa dane osobowe pozostaj? u nas do momentu, kiedy wezw? nas Państwo do ich usuni?cia, odwo?aj? Państwo zgod? na ich zapisywanie lub przestanie wyst?powa? cel zapisywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa sprawy). Obowi?zuj?ce regulacje ustawowe, zw?aszcza terminy przechowywanie wynikaj?ce z prawa podatkowego i handlowego, pozostaj? niezmienione. W ka?dej chwili maj? Państwo prawo do nieodp?atnego otrzymywania informacji o ?ródle, odbiorcy i celu zapisanych danych osobowych. Oprócz tego przys?uguje Państwu prawo do wyra?enia sprzeciwu, do przenoszenia danych i prawo do z?o?enia za?alenia we w?a?ciwym organie nadzoru. Oprócz tego mog? Państwo domaga? si? korekty, skasowania, a w niektórych okoliczno?ciach ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Szczegó?y zawarte s? w naszej deklaracjiochrony danych.