Produkty


Dzi?ki naszemu szerokiemu asortymentowi produktów w zakresie armatury przemys?owej, nap?dów i techniki automatyzacji oferujemy naszym klientom rozwi?zania dostosowane do prawie ka?dego indywidualnego przypadku. Poniewa? nasze si?owniki produkujemy sami, zawory mog? by? zawsze wyposa?one w optymalnie dopasowany si?ownik. Zapewnia to doskona?? koordynacj? obu komponentów i zmniejsza zu?ycie energii.

Produkcja seryjna to nasza dzia?alno?? – rozwój rozwi?zań dla zastosowań specjalnych to nasza pasja. W przypadku, gdy zawór standardowy nie spe?nia wymagań, opracowujemy odpowiednie rozwi?zania w ?cis?ej wspó?pracy z naszymi klientami. Nasz asortyment zosta? rozszerzony o zasuwy no?owe naszej spó?ki zale?nej Stafsj? Valves AB w Szwecji.

Aplikacje Specjalne

Produkcja seryjna to nasza dzia?alno?? - rozwój indywidualnych rozwi?zań do specjalnych zastosowań jest nasz? pasj?. Od ponad 40 lat opracowujemy indywidualne rozwi?zania w ?cis?ej wspó?pracy z naszymi klientami, w wymagaj?cych dziedzinach, które wymagaj? czego? wi?cej ni? tylko znormalizowanego zaworu. Spowodowa?o to mo?liwo?? niezliczonych wariacji w ramach wykonań materia?owych. Wiele z nich zosta?o opracowanych do produkcji seryjnej, inne s? produkowane w ma?ych partiach dla wybranych zastosowań. Tutaj mo?emy pokaza? tylko wierzcho?ek góry lodowej. Zmierz si? z nami!

BE 50/BE 80

przepustnica kontenerowa

Seria przepustnic specjalnie skonstruowana do u?ytku w silosach i kontenerach.

BE 250/BE 300

przepustnica kontenerowa

Seria przepustnic specjalnie skonstruowana do u?ytku w silosach i kontenerach.

TW 80/TW 100

przepustnica motylkowa mi?dzyko?nierzowa

Te przepustnice przeznaczone s? do u?ytku w tankowcach i cysternach drogowych.

TW 150/TW 200

przepustnica motylkowa mi?dzyko?nierzowa

Te przepustnice przeznaczone s? do u?ytku w tankowcach i cysternach drogowych.

CK

przepustnica motylkowa

Przepustnica motylkowa przeznaczona do monta?u obustronnego za pomoc? obejm kablowych.

Q 011

zawór bezpieczeństwa

Przepustnice Q011 z podwójnym uszczelnieniem przeznaczone s? do izolacji/regulacji w aplikacjach powietrza ultraczystego.

QV

zawór membranowy

Zawór membranowy do u?ytku przy ?ciekach z zawarto?ci? proszków lub szlamach.

K016

przepustnica plastikowa

Przepustnica plastikowa z ko?nierzami typu gniazdo do aplikacji niskoci?nieniowych w ruroci?gach plastikowych.

FS-M

zawór wirnikowy

Zawory wirnikowe FS s? przeznaczone do bezpiecznego i sta?egoroz?adunku mediów sypkich.

TW-M

przepustnica motylkowa

Seria TW-M zapewnia lekki korpus metalowy z wk?adk? pier?cieniem ze stali nierdzewnej zamiast wk?adki elastomerowej. Zgodnie z tym wykonaniem specjalnym unika si? zmasowanego odk?adania np. granulatów. Przepustnica zamyka si? w odpowiedni sposób.

CK-M

przepustnica systemowa

Wersja z uszczelnieniem metalowym (CK-M) ma prze?wit mi?dzy korpusem a dyskiem. Seria ta jest przeznaczona do regulacji przep?ywu powietrza i aspiracji.

Cycle Lock

?luzy EBRO instalowane s? w przypadku opró?niania silosów, kontenerów czy bigbagów i dozowania. U?ywane s? tak?e w przypadku zasilania procesów produkcyjnych, jak równie? do zatrzymywania produktów podczas ich przesy?ania.

Inflas

d?u?sze ?ycie manszety

System uszczelnienia zosta? zaprojektowany dla bardzo ?ciernych i bardzo wra?liwych mediów. Dost?pny dla wszystkich przepustnic motylkowych mi?kkouszczelnionych z wymienn? manszet?.

ViDos

wibruj?cy dysk powoduje przesuwanie si? medium

Przepustnica procesowa typu wafer z wibratorem zamontowanym na dolnym wa?ku. Dysk wprawiony w wibracje linearne wprawia medium w ruch przed otwarciem si? dysku redukuj?c jego skompresowanie. Cz?stotliwo?? wibracji regulowana jest przez ci?nienie powietrza.