Produkty


Dzi?ki naszemu szerokiemu asortymentowi produktów w zakresie armatury przemys?owej, nap?dów i techniki automatyzacji oferujemy naszym klientom rozwi?zania dostosowane do prawie ka?dego indywidualnego przypadku. Poniewa? nasze si?owniki produkujemy sami, zawory mog? by? zawsze wyposa?one w optymalnie dopasowany si?ownik. Zapewnia to doskona?? koordynacj? obu komponentów i zmniejsza zu?ycie energii.

Produkcja seryjna to nasza dzia?alno?? – rozwój rozwi?zań dla zastosowań specjalnych to nasza pasja. W przypadku, gdy zawór standardowy nie spe?nia wymagań, opracowujemy odpowiednie rozwi?zania w ?cis?ej wspó?pracy z naszymi klientami. Nasz asortyment zosta? rozszerzony o zasuwy no?owe naszej spó?ki zale?nej Stafsj? Valves AB w Szwecji.

Nap?dy

Co? o czym niewiele osób wie: firma EBRO produkuje w?asne si?owniki - i robi to od 30 lat. Dla klientów EBRO oznacza to, ?e zasuwy motylkowe i zasuwy mog? by? zawsze wyposa?one w najbardziej odpowiedni si?ownik. Bez kompromisów, tylko najlepsze dopasowanie komponentów - to w?a?nie oznacza seria si?owników EBRO. Si?owniki pneumatyczne, jedno- lub dwustronnego dzia?ania, s? sprawdzone od dziesi?cioleci. Jednak przemys?owe powietrze procesowe jest drogie. Efektywno?? energetyczna jest wi?c tematem dnia. Jako producent zaworów i si?owników, EBRO mo?e specjalnie dopasowa? pojedyncze komponenty produktu zgodnie z wymaganiami klienta iw zakresie warunków pracy, co znacznie zmniejsza regularne koszty eksploatacji.

EB-SYD

nap?d pneumatyczny

Zasada szkockiego jarzma w nap?dach typu EB idealnie odpowiada charakterystyce momentów obrotowych przepustnic, redukuj?c rozmiar i zu?ycie powietrza.

EB-SYS

nap?d pneumatyczny

Zasada szkockiego jarzma w nap?dach typu EB idealnie odpowiada charakterystyce momentów obrotowych przepustnic, redukuj?c rozmiar i zu?ycie powietrza.

SC

nap?d pneumatyczny liniowy

Ta seria pneumatycznych nap?dów liniowych zosta?a przeznaczona do zasuw no?owych. Mo?liwa w 6 rozmiarach o ró?nej d?ugo?ci posuwu t?oka.

E50-E210

nap?d elektryczny

Kompaktowa seria nap?dów do otwierania/zamykania i regulacji.

System modu?owy E65-E210

nap?d elektryczny

Elektryczne nap?dy ?wier?obrotowe serii E 65 - E 210 z systemem modu?owym do regulacji.

d?wignia r?czna ze stali nierdzewnej

nap?d r?czny

D?wignia r?czna ze stali nierdzewnej. Dalsze informacje i ?rednice mo?na odnale?? w kartach danych technicznych.

d?wignia r?czna aluminiowa

nap?d r?czny

D?wignia r?czna (wersja aluminiowa). Zapadka co 15°. Dalsze informacje i ?rednice mo?na odnale?? w kartach danych technicznych.

D?wignia do p?ynnej regulacji

nap?d r?czny

D?wignia do p?ynnej regulacji (aluminium). Dalsze informacje i ?rednice mo?na odnale?? w kartach danych technicznych.

Przek?adnia ?limakowa z kó?kiem r?cznym

nap?d r?czny

Przek?adnia ?limakowa samohamowna. Dalsze informacje i ?rednice mo?na odnale?? w kartach danych technicznych.