Produkty


Dzi?ki naszemu szerokiemu asortymentowi produktów w zakresie armatury przemys?owej, nap?dów i techniki automatyzacji oferujemy naszym klientom rozwi?zania dostosowane do prawie ka?dego indywidualnego przypadku. Poniewa? nasze si?owniki produkujemy sami, zawory mog? by? zawsze wyposa?one w optymalnie dopasowany si?ownik. Zapewnia to doskona?? koordynacj? obu komponentów i zmniejsza zu?ycie energii.

Produkcja seryjna to nasza dzia?alno?? – rozwój rozwi?zań dla zastosowań specjalnych to nasza pasja. W przypadku, gdy zawór standardowy nie spe?nia wymagań, opracowujemy odpowiednie rozwi?zania w ?cis?ej wspó?pracy z naszymi klientami. Nasz asortyment zosta? rozszerzony o zasuwy no?owe naszej spó?ki zale?nej Stafsj? Valves AB w Szwecji.

Przepustnice High Performance

Wysokie ci?nienia robocze i ekstremalne temperatury - wsz?dzie tam, gdzie inne zawory osi?gaj? swoje fizyczne granice, ta seria jest idealnym rozwi?zaniem. Podwójna mimo?rodowa konstrukcja dysku przepustnicy, wysokiej jako?ci materia?y i wyj?tkowe wykonanie zapewniaj? bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach u?ytkowania. Ró?ne systemy uszczelnień umo?liwiaj? optymalne rozwi?zanie dla danego obszaru zastosowania.

HP 111

przepustnice High Performance

Przepustnica high-performance typu wafer do aplikacji z wysok? temperatur? i wysokim ci?nieniem roboczym.

HP 114

przepustnice High Performance

Przepustnica high-performance typu LUG do aplikacji z wysok? temperatur? i wysokim ci?nieniem roboczym.

HP 111-E

przepustnice High Performance

Przepustnica High-performance typu wafer z dwucz??ciowym wa?em wg ANSI 150 ci?nienie/temperatura.

HP 114-E

przepustnice High Performance

Przepustnica High-performance typu LUG z dwucz??ciowym wa?em wg ANSI 150 ci?nienie/temperatura.

HP 114-C

przepustnice High Performance

Przepustnica High Performance dla przemys?u chemicznego.

HP 112

przepustnice High Performance

Dwuko?nierzowa przepustnica motylkowa o konstrukcji podwójnie ekscentrycznej. Niezawodne uszczelnienie nawet w ekstremalnych warunkach temperatury i ci?nienia.

HP 114-K3

przepustnice High Performance

Przepustnica typu LUG o konstrukcji podwójnie ekscentrycznej. Niezawodne uszczelnienie nawet w ekstremalnych warunkach temperatury i ci?nienia.