Produkty


Dzi?ki naszemu szerokiemu asortymentowi produktów w zakresie armatury przemys?owej, nap?dów i techniki automatyzacji oferujemy naszym klientom rozwi?zania dostosowane do prawie ka?dego indywidualnego przypadku. Poniewa? nasze si?owniki produkujemy sami, zawory mog? by? zawsze wyposa?one w optymalnie dopasowany si?ownik. Zapewnia to doskona?? koordynacj? obu komponentów i zmniejsza zu?ycie energii.

Produkcja seryjna to nasza dzia?alno?? – rozwój rozwi?zań dla zastosowań specjalnych to nasza pasja. W przypadku, gdy zawór standardowy nie spe?nia wymagań, opracowujemy odpowiednie rozwi?zania w ?cis?ej wspó?pracy z naszymi klientami. Nasz asortyment zosta? rozszerzony o zasuwy no?owe naszej spó?ki zale?nej Stafsj? Valves AB w Szwecji.

Przepustnice mi?kkouszczelnione

Dzi?ki swojej konstrukcji i ró?norodno?ci materia?ów, centryczne mi?kkouszczelnione przepustnice odcinaj?ce i regulacyjne s? uniwersalne do ka?dego zastosowania. Niezale?nie od tego, czy medium to woda, proszek czy gaz - dzi?ki szerokiej gamie materia?ów mo?emy zaoferowa? optymalne rozwi?zanie dla Twojej aplikacji.

Z 011-A

przepustnice mi?kkouszczelnione

Uniwersalny zawór motylkowy produkowany zgodnie z EN 593. Szeroka gama standardowych materia?ów oferuje zastosowanie w ró?nych aplikacjach.

Z 011-A therm

przepustnice mi?kkouszczelnione

Unikalna seria przepustnic ze zintegrowanym termometrem do kontroli temperatury medium.

Z 011-A Gaz

aplikacje gazowe

Przepustnica mi?kkouszczelniona przeznaczona do gazu. Certyfikowana przez DVGW .

Z 011-A Woda

zastosowanie dla wody pitnej

Przepustnica motylkowa mi?kkouszczelniona przeznaczona do wody. Certifikowana przez DVGW.

Z 011-B

uszczelnienie wulkanizowane

Uniwersalna przepustnica motylkowa z uszczelnieniem wulkanizowanym zgodnie z EN 593. Dost?pne wykonanie "wafer" oraz LUG.

Z 011-AS

lekka wersja aluminiowa

lekki zawór motylkowy u?ywany na basenach publicznych.

Z 014-A

przepustnice mi?kkouszczelnione

Zawór motylkowy typu ?lug” do zastosowania na końcu ruroci?gu.

Z 014-A therm

przepustnica typu LUG ze zintegrowanym termometrem

Unikalna seria przepustnic ze zintegrowanym termometrem do kontroli temperatury medium.

Z 014-A Gaz

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica typu LUG przeznaczona do monta?u na końcu ruroci?gu.

Z 014-A Woda

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica typu LUG przeznaczona do monta?u na końcu ruroci?gu.

Z 014-B

uszczelnienie wulkanizowane

Uniwersalna przepustnica motylkowa z uszczelnieniem wulkanizowanym wg EN 593. Wykonanie typu wafer oraz LUG.

Z 011-GMX

specjalne uszczelnienie dla mediów abrazyjnych

Specjalne uszczelnienie tego typu przepustnic odpowiednie jest do aplikacji z mediami abrazyjnymi.

F 012-A

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica dwuko?nierzowa z manszet? wulkanizowan? przeznaczona do zastosowań haevy duty np. w stoczniach czy oczyszczalniach ?cieków.

F 012-A Gas

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica dwuko?nierzowa do zastosowań heavy duty takich jak stocznie czy oczyszczalnie ?cieków.

F 012-K1

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica dwuko?nierzowa o krótkiej d?ugo?ci zabudowy do zastosowań heavy duty.

F 012-K1 Gas

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica dwuko?nierzowa o krótkiej d?ugo?ci zabudowy do zastosowań heavy duty.

Z 411-A

przepustnice mi?kkouszczelnione

Zredukowana ?rednica wewn?trzna tego typu przepustnic dostosowana jest do wymiarów ruroci?gów z PE/PP.

Z 414-A

przepustnice mi?kkouszczelnione

Zredukowana ?rednica wewn?trzna tego typu przepustnic LUG dostosowana jest do wymiarów ruroci?gów z PE/PP.

Z 611-A

korpus dzielony

Przepustnica motylkowa z korpusem 2-cz??ciowym oraz jednocz??ciowym wa?em/dyskiem.

Z 614-A

korpus dzielony typ LUG

Przepustnica typu LUG z korpusem 2-cz??ciowym oraz jednocz??ciowym wa?em/dyskiem.

Z 611-C

przeznaczone dla przemys?u chemicznego

Przepustnica mi?dzyko?nierzowa do odcinania i regulacji przep?ywu w przemy?le chemicznym.

Z 614-C

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica motylkowa typu LUG do odcinania i regulacji przep?ywu w przemy?le chemicznym.

Z 611-K

przepustnice mi?kkouszczelnione

Przepustnica z dzielonym korpusem ze stali nierdzewnej do u?ytku w przemy?le spo?ywczym i produkcji napojów.

Z 614-K

przepustnica z korpusem dzielonym

Przepustnica z korpusem dzielonym ze stali nierdzewnej do u?ytku w przemy?le spo?ywczym i produkcji napojów.

M015-A

przepustnica z ko?nierzem po?rednim

Przepustnica motylkowa z ko?nierzem po?rednim umo?liwia jednostronny monta? do ruroci?gu. Dzi?ki mnogo?ci materia?ów z których mo?e by? wykonana, przepustnice te mo?na u?ywa? w wielu aplikacjach.

Z 014-WN

przepustnica LUG

Wykonanie LUG tej serii przepustnic zapewnia monta? do przeciwko?nierzy bez konieczno?ci stosowania dodatkowych uszczelnień.

Z 011-S

przepustnica typu wafer

Przepustnica typu wafer o lekkiej konstrukcji specjalnie skonstruowana do u?ytku na stacjach uzdatniania wody i basenach.

Z 612-A

przepustnica motylkowa dwuko?nierzowa

Przepustnica dwuko?nierzowa mi?dzyko?nierzowa z korpusem dzielonym do cz??ciowo korozyjnych mediów.