Produkty


Dzi?ki naszemu szerokiemu asortymentowi produktów w zakresie armatury przemys?owej, nap?dów i techniki automatyzacji oferujemy naszym klientom rozwi?zania dostosowane do prawie ka?dego indywidualnego przypadku. Poniewa? nasze si?owniki produkujemy sami, zawory mog? by? zawsze wyposa?one w optymalnie dopasowany si?ownik. Zapewnia to doskona?? koordynacj? obu komponentów i zmniejsza zu?ycie energii.

Produkcja seryjna to nasza dzia?alno?? – rozwój rozwi?zań dla zastosowań specjalnych to nasza pasja. W przypadku, gdy zawór standardowy nie spe?nia wymagań, opracowujemy odpowiednie rozwi?zania w ?cis?ej wspó?pracy z naszymi klientami. Nasz asortyment zosta? rozszerzony o zasuwy no?owe naszej spó?ki zale?nej Stafsj? Valves AB w Szwecji.

Zasuwy no?owe

Nasza siostrzana firma w Szwecji Stafsj? Valves opracowuje i produkuje wysokowydajne zawory odcinaj?ce do linii celulozowych w celulozowniach i papierniach, uk?adach przeróbki minera?ów i uk?adach odwadniaj?cych w przemy?le wydobywczym, gospodarce odpadami / ?ciekami do oczyszczania ?cieków dla zak?adów u?yteczno?ci publicznej i przemy?le, obróbce popio?u w elektrowniach i wielu innych.

WB / WB 11

zasuwa no?owa do zastosowania do wody

Te zasuwy s? dwustronnie szczelne i dzi?ki temu mog? by? montowane w ruroci?gach niezale?nie od kierunku przep?ywu. Pe?en owiert i rewelacyjne charakterystyki przep?ywu sprawia ?e s? odpowiednie dla cieczy, szlamów i p?ynów zawieraj?cych cia?a sta?e w zawiesinie takich jak woda, ?cieki czy biomasa.

WB 12

zasuwa no?owa

Te zasuwy s? dwustronnie szczelne i dzi?ki temu mog? by? montowane w ruroci?gach niezale?nie od kierunku przep?ywu. Pe?en owiert i rewelacyjne charakterystyki przep?ywu sprawia ?e s? odpowiednie dla cieczy, szlamów i p?ynów zawieraj?cych cia?a sta?e w zawiesinie takich jak woda, ?cieki czy biomasa.

WB 14

zasuwa no?owa typu LUG do zastosowania do wody

Te zasuwy s? dwustronnie szczelne i dzi?ki temu mog? by? montowane w ruroci?gach niezale?nie od kierunku przep?ywu. Pe?en owiert i rewelacyjne charakterystyki przep?ywu sprawia ?e s? odpowiednie dla cieczy, szlamów i p?ynów zawieraj?cych cia?a sta?e w zawiesinie takich jak woda, ?cieki czy biomasa.

WB 14E

zasuwa no?owa typu LUG, korpus ze stali nierdzewnej

Zasuwa no?owa Stafsjo typ WB14E jest zasuw? odcinaj?c? typu high performance z rewelacyjnymi charakterystykami przep?ywu, oferuj?c? dwustronn? szczelno?? i odci?cie do 150 psi/10 bar. Jest odpowiednia do mediów takich jak pulpa, chemikalia, szlamy, biomasa i woda. Konstrukcja korpusu LUG umo?liwia monta? na końcu ruroci?gu.

MV

uniwersalna zasuwa no?owa

Zasuwy no?owe Stafsjo typ MV maj? szeroki wachlarz zastosowań. Zasuwa posiada nó? ze zfazowanym ostrzem które pozwala przecina? media. W pozycji zamkni?tej nó? zasuwy dociskany jest do uszczelnienia co umo?liwia szczelne odci?cie. Specjalna technika odci?cia sprawia ?e zasuwa MV jest odpowiednia zarówno do mediów p?ynnych jak i suchych takich jak pulpa,szlam, biomasa, proszki i ró?nego rodzaju odpady.

XV

zasuwa no?owa

Zasuwa no?owa Stafsjo typ XV umo?liwia bezpieczne i szczelne odci?cie niezale?nie od kierunku przep?ywu. Zasuwa posiada dobre charakterystyki przep?ywu i mo?e by? u?ywana w aplikajach z pulp?, biomas?, szlamem, a wersja uszczelniona poliuretanem poszerza wachlarz zastosowań o media ?cierne.

HG

szczelna zasuwa dwukierunkowa z no?em przechodz?cym

Zasuwa no?owa Stafsjo typ?HG posiada rewelacyjne charakterystyki przep?ywu i zapewnia obustronn? szczelno??.

HP

zasuwa no?owa do aplikacji wysokich ci?nień

Wysoko?ci?nieniowe zasuwy no?owe Stafsjo typ HP, HPT oraz HX s? wzmocnione by wytrzyma? wysokie obustronne ci?nienie. S? wyposa?one w przechodz?ce porty "O" co zapewnia bezpieczne i sta?e odci?cie statycznych i wysoko skoncentrowanych mediów. To odci?cie, wraz z jego idealnymi charakterystykami przep?ywu, sprawia ?e s? odpowiednie do wymagaj?cych warunków operacyjnych z mediami takimi jak pulpa (st??enie < 18%), alkohole i wysoko skoncentrowane szlamy.

HPT

zasuwa no?owa do aplikacji wysokich ci?nień

Wysoko?ci?nieniowe zasuwy no?owe Stafsjo typ HP, HPT oraz HX s? wzmocnione by wytrzyma? wysokie obustronne ci?nienie. S? wyposa?one w przechodz?ce porty "O" co zapewnia bezpieczne i sta?e odci?cie statycznych i wysoko skoncentrowanych mediów. To odci?cie, wraz z jego idealnymi charakterystykami przep?ywu, sprawia ?e s? odpowiednie do wymagaj?cych warunków operacyjnych z mediami takimi jak pulpa (st??enie < 18%), alkohole i wysoko skoncentrowane szlamy.

HX

zasuwa no?owa do aplikacji wysokich ci?nień

Wysoko?ci?nieniowe zasuwy no?owe Stafsjo typ HP, HPT oraz HX s? wzmocnione by wytrzyma? wysokie obustronne ci?nienie. S? wyposa?one w przechodz?ce porty "O" co zapewnia bezpieczne i sta?e odci?cie statycznych i wysoko skoncentrowanych mediów. To odci?cie, wraz z jego idealnymi charakterystykami przep?ywu, sprawia ?e s? odpowiednie do wymagaj?cych warunków operacyjnych z mediami takimi jak pulpa (st??enie < 18%), alkohole i wysoko skoncentrowane szlamy.

RKO

zasuwa no?owa do mediów ?ciernych

Zasuwa no?owa Stafsjo typ RKO jest dostosowana do wymagaj?cych mediów tak?e abrazyjnych. Okr?g?e wej?cie zasuwy i kwadratowe wyj?cie w zakresie jednej zasuwy o no?u w kszta?cie prostok?tnym i sfazowanym rancie, zapobiega zaczopowaniu i blokadom, co cz?sto stanowi problem w kombinacji z pu?apkami na ?mieci, systemami odrzutu i czyszcz?cymi.

JT

zasuwa no?owa

Ta kompletna pu?apka na ?mieci przeznaczona jest do ci??kich warunków z trudnymi i abrazyjnymi mediami. Zasuwa JT jest specjalnie skonstruowana by zminimalizowa? turbulencje, zu?ycie przez erozj?, i czopowanie przez cia?a sta?e i odpady.

D2G

zasuwa no?owa z dwoma no?ami

Zasuwa no?owa Stafsjo typ D2G jest obustronnie szczeln? zasuw? o szczelnym odci?ciu i pe?nym owiercie. Przepustnica wyposa?ona jest w dwa chromowane no?e które zamykaj? si? "do siebie", co umo?liwia ekstremalnie szybkie dzia?anie. To odci?cie wraz z charakterystykami przep?ywu sprawia ?e jest odpowiednia do mediów zanieczyszczonych lub przesy?u odpadów. Zasuwy powinny y? montowane tylko w ruroci?gach pionowych.

SLV

zasuwa no?owa do szlamów

Zasuwy no?owe Stafsjo typ SLV i SLF s? przeznaczone do abrazyjnych i wymagaj?cych szlamów gdzie wymagane s? niezawodno?? i niski koszt obs?ugi. Zasuwy SLV s? w wersji LUG podczas gdy SLF jest zasuw? ko?nierzow? dla starych nierównych ruroci?gów lub aplikacjach niskoci?nieniowych.

SLF

zasuwa no?owa

Zasuwy no?owe Stafsjo typ SLV i SLF s? przeznaczone do abrazyjnych i wymagaj?cych szlamów gdzie wymagane s? niezawodno?? i niski koszt obs?ugi. Zasuwy SLV s? w wersji LUG podczas gdy SLF jest zasuw? ko?nierzow? dla starych nierównych ruroci?gów lub aplikacjach niskoci?nieniowych.

SLX

wysokoci?nieniowa zasuwa no?owa

Zasuwa no?owa Stafsjo typ SLH i SLX s? przeznaczone do abrazyjnych i wymagaj?cych szlamów gdzie wymagane s? niezawodno?? i niski koszt obs?ugi. Zasuwa SLH jest przeznaczona do ci?nień do 20 bar/290 psi podczas gdy SLX jest przeznaczona do 50 bar/720 psi.

TV

zasuwa no?owa

Zasuwa no?owa Stafsjo typ TV jest u?ywana jako zasuwa izoluj?ca dla transmitera lub czujnika na zbiorniku dla którego wa?na jest krótka d?ugo?? zabudowy.