Produkty


Dzi?ki naszemu szerokiemu asortymentowi produktów w zakresie armatury przemys?owej, nap?dów i techniki automatyzacji oferujemy naszym klientom rozwi?zania dostosowane do prawie ka?dego indywidualnego przypadku. Poniewa? nasze si?owniki produkujemy sami, zawory mog? by? zawsze wyposa?one w optymalnie dopasowany si?ownik. Zapewnia to doskona?? koordynacj? obu komponentów i zmniejsza zu?ycie energii.

Produkcja seryjna to nasza dzia?alno?? – rozwój rozwi?zań dla zastosowań specjalnych to nasza pasja. W przypadku, gdy zawór standardowy nie spe?nia wymagań, opracowujemy odpowiednie rozwi?zania w ?cis?ej wspó?pracy z naszymi klientami. Nasz asortyment zosta? rozszerzony o zasuwy no?owe naszej spó?ki zale?nej Stafsj? Valves AB w Szwecji.

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne w konstrukcji ko?nierza po?redniego z jednocz??ciowym elementem ??cz?cym lub zawory zwrotne skrzyde?kowe - z metalowym lub elastomerowym uszczelnieniem. Niewielkie straty ci?nienia i niskie ci?nienie otwarcia. Instalacja odbywa si? mi?dzy ko?nierzami zgodnie z DIN / ANSI w uk?adach ruroci?gów poziomych lub pionowych.

RSK

zawór zwrotny

Uniwersalny zawór zwrotny do instalacji w poziomie lub pionie.

DC

zawór zwrotny

Podwójny zawór zwrotny dla instalacji przemys?owych i in?ynierii cywilnej.